ประวัติทหารของประเทศไทย

กองทัพไทย คือ กองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก , กองทัพเรือและกองทัพอากาศกองทัพไทยในปัจจุบัน ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพราะท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกองทัพ ท่านได้จึงปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดินทางด้านต่างๆ หากแต่มุ่งเน้นด้านการทหารเป็นหลัก ท่านได้สนับสนุนทหารอย่างเต็มที่ เริ่มจากการส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาทหารในยุโรป และก็ได้นความรู้เหล่านั้นมาปรับปรุงการทหารของประเทศไทย จนมีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับชาติตะวันตก อีกทั้งการยกเลิกระบบไพร่ จึงทำให้เกิดระบบทหารอาชีพขึ้นมา

สมัยรัชกาลที่ 5 นายทหารประจำการก็ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก จากการจัดตั้งกองทัพบกและกองทัพเรือ มีการแยกการบริหารออกจากกัน ไม่ก้าวก่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมกันนั้นยังจัดแบ่งกำลังรบออกเป็น 10 กองพล จัดโรงเรียนคะเด็ตทหารมหาดเล็ก ในปัจจุบัน คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนนายเรือ ขึ้นมา

ต่อมาเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กับรัชกาลที่ 7 ได้มีการจัดกองทัพอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากการบิน ที่ถึงขนาดสามารถสร้างเครื่องบินเองได้ นอกจากนี้กองกำลังทหารทั้ง 3 เหล่า ได้แก่ กองทัพบก , กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง จนเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลก ถึงขนาดส่งกำลังทหารไปช่วยมิตรต่างๆ ในสงครามได้ หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น สงครามโลกครั้งที่ 1 , สงครามเกาหลี , สงครามเวียดนาม เป็นต้น

หน่วยงานของกองทัพไทยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่…

 • กระทรวงกลาโหม
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย

ในช่วงเริ่มแรก กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้แบ่งงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่

 • ฝ่ายเสนาธิการ
 • ฝ่ายกิจการพิเศษ
 • ฝ่ายยุทธบริการ
 • ฝ่ายการศึกษา

ซึ่งต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรอีกหลายครั้งหลายครา จนกระทั่ง ณ ปัจจุบันนี้ กองบัญชาการทหารสูงสุดได้แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ

 • ส่วนบังคับบัญชา
 • ส่วนเสนาธิการร่วม
 • ส่วนปฏิบัติการ
 • ส่วนกิจการพิเศษ
 • ส่วนการศึกษา

โดยก่อนหน้านี้ กองบัญชาการทหารสูงสุด ก็ถูกตั้งขึ้นมาแล้วถึง 2 ครั้งสำหรับครั้งแรกเกิดช่วงปี พ.ศ. 2483 จากเหตุการณ์พิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ในปีถัดมาไทยได้เข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพา อันมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ต่อมาเมื่อเสร็จสงครามสิ้นสุดแล้ว จึงได้ยุบกองบัญชาการทหารสูงสุดลง ได้รับรื้อฟื้นอีกครั้ง คราวจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับพระบรมราชโองการ ให้รับตำแหน่งผู้บัญชาการ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2500

เกณฑ์ทหารในประเทศไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ออกบัญญัติเรื่องป้องกันประเทศเอาไว้ว่า เป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดยชายไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหาร ซึ่งต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ในช่วงอายุย่างเข้า 18 ปี จักมีสภาพเป็นทหารกองเกิน ต่อมาทางกองทัพก็จะเรียกเกณฑ์ทหารกองเกินชาย ที่มีอายุย่างเข้า 21 ปี มาตรวจเลือกหรือรับเข้ากองประจำการ