This Theme Supports a Custom FrontPage

เกณฑ์ทหารกับสมัครใจ  อย่างไหนมีศักยภาพสูงสุด

เกณฑ์ทหารกับสมัครใจ อย่างไหนมีศักยภาพสูงสุด

  ช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลการเกณฑ์ทหารอีกครั้ง  ที่ประเทศไทยเรามีการจัดขึ้นทุกปี  หลายคนมีการตื่นตัวทั้งครอบครัวและผู้ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเอง  บ้างก็หาที่บนบานศาลกล่าว  บ้างก็หาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์  เพื่อให้ลูกหลานหรือตนเองรอดพ้นจากการจับถูกใบแดง  ซึ่งนั้นหมายถึงการต้องเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์ คำถามคือ  เหตุใดหลาย ๆ คนจึงไม่อยากเป็นทหารเกณฑ์  ไหนว่าเป็นลูกผู้ชายต้องรับใช้ชาติ  เป็นหน้าที่ที่ควรทำและภาคภูมิใจมิใช่หรือ  คำตอบคือ  ทุกคนทราบดีว่าเมื่อเข้าไปเป็นทหารแล้วจะต้องได้รับการฝึกเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ที่เหลืออาจต้องได้ไปเป็นเพียงทหารรับใช้รองมือรองเท้าให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่  ระยะหลังยังมีกระแสข่าวการซ้อมและทำร้ายทหารเกณฑ์จนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง  ทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าระบบการเกณฑ์ทหารนั้นดีจริงหรือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ระบุหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่ต้องเข้ารับราชการทหาร  และ  พรบ. รับราชการทหาร  พ.ศ. 2497 มาตร 7 ระบุว่า  ชายไทยที่มีสัญชาติไทย  ตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องรับราชการทหารทุกคน        แต่ก็มีการเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครใจเข้ารับราชการทหาร  แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  จึงต้องมีการจับสลากคัดเลือกเกิดขึ้น  จากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมพบว่า  อัตราผู้สมัครเป็นทหารจะมีจำนวนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นที่เพียงพอของกองทัพ  นอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่า  ผู้ที่สมัครใจเข้ารับราชการทหาร  จะมีความพร้อมทั้งกายและใจ  อีกทั้งมีศักยภาพในการฝึกและปฏิบัติหน้าที่มากกว่าผู้ที่ถูกเกณฑ์เข้ามา  อัตราการหลบหนีการจากฝึกและปฏิบัติงานน้อยกว่าด้วย จึงเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า  ทหารที่สมัครใจเข้ามารับราชการนั้นจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่า  แล้วยังไม่ขัดกับหลักมนุษยชน  และสิทธิทางการเมือง ข้อ 18 ที่ระบุว่า  บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด  มโนธรรม และศาสนา  ในหลายประเทศจะมีผู้ที่อ้างสิทธิเสรีภาพทางความคิด  มโนธรรมและความเชื่อทางศาสนา  เพื่อปฏิเสธการเข้าร่วมภาคกิจทางทหารตลอดจนการเกณฑ์ทหาร ดังนั้น  สามารถกล่าวได้ว่าการส่งเสริมให้ยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารแล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบสมัครใจเป็นเรื่องที่สำคัญและควรส่งเสริมเป็นอย่างมาก Read more about เกณฑ์ทหารกับสมัครใจ อย่างไหนมีศักยภาพสูงสุด[…]