This Theme Supports a Custom FrontPage

ประวัติทหารของประเทศไทย

ประวัติทหารของประเทศไทย

กองทัพไทย คือ กองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก , กองทัพเรือและกองทัพอากาศกองทัพไทยในปัจจุบัน ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพราะท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกองทัพ ท่านได้จึงปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดินทางด้านต่างๆ หากแต่มุ่งเน้นด้านการทหารเป็นหลัก ท่านได้สนับสนุนทหารอย่างเต็มที่ เริ่มจากการส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาทหารในยุโรป และก็ได้นความรู้เหล่านั้นมาปรับปรุงการทหารของประเทศไทย จนมีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับชาติตะวันตก อีกทั้งการยกเลิกระบบไพร่ จึงทำให้เกิดระบบทหารอาชีพขึ้นมา สมัยรัชกาลที่ 5 นายทหารประจำการก็ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก จากการจัดตั้งกองทัพบกและกองทัพเรือ มีการแยกการบริหารออกจากกัน ไม่ก้าวก่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมกันนั้นยังจัดแบ่งกำลังรบออกเป็น 10 กองพล จัดโรงเรียนคะเด็ตทหารมหาดเล็ก ในปัจจุบัน คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนนายเรือ ขึ้นมา ต่อมาเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กับรัชกาลที่ 7 ได้มีการจัดกองทัพอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากการบิน ที่ถึงขนาดสามารถสร้างเครื่องบินเองได้ นอกจากนี้กองกำลังทหารทั้ง 3 เหล่า ได้แก่ กองทัพบก , กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง จนเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลก ถึงขนาดส่งกำลังทหารไปช่วยมิตรต่างๆ ในสงครามได้Read more about ประวัติทหารของประเทศไทย[…]